Tingimused

Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ja 123.ee OÜ (edaspidi 123.ee OÜ) teiselt poolt (Kasutaja ja 123.ee OÜ edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas 123.ee (edaspidi 123.ee).

Registreerides ja asudes kasutama 123.ee internetikeskkonda, kasutaja kinnitab, et:

  • ta on vähemalt 16-aastane
  • tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud 123.ee kasutamiseks
  • ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
  • ta on 123.ee lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma

Tingimused

  1. Definitsioonid

1.1. 123.ee — www.123.ee.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond (sh ka muud 123.ee võrku kuuluvad veebilehed), alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad 123.ee OÜ ettevõttele registreerimisnumbriga 11112363.

1.2. Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud 123.ee internetikeskkonnas (sh ka muudel 123.ee võrku kuuluvatel veebilehtedel).

1.3. Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto 123.ee internetikeskkonnas.

1.4. Teenus — kasutajale 123.ee OÜ poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav 123.ee internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto (123.ee konto) loomises, kasutaja kuulutuste elektroonseks käitlemiseks).

1.5. Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) 123.ee OÜ teenuste eest.

1.6. Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.

1.7. Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib 123.ee OÜ ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.

1.8. Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.

1.9. Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: kuulutuste reeglid.

1.10. Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.

2. 123.ee OÜ vastutus, õigused ja kohustused

2.1. 123.ee OÜ ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning 123.ee internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.

2.2. 123.ee OÜ ei vastuta kõigis 123.ee kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.

2.3. 123.ee OÜ ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.

2.4. 123.ee OÜ omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust 123.ee internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.

2.5. 123.ee OÜ omab õigust ühepoolselt muuta 123.ee internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid sellest 123.ee internetikeskkonnas.

2.6. 123.ee OÜ omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende 123.ee internetikeskkonnas avaldamisest.

2.7. 123.ee OÜ omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad 123.ee, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud rikkumisi), ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).

2.8. 123.ee OÜ omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.

2.9. 123.ee OÜ omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.

2.10. 123.ee OÜ kohustub tagama teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. 123.ee OÜ ei oma kohustust tagada teenuste osutamist 123.ee internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik 123.ee OÜ jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.

3. Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused

3.1. Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest 123.ee internetikeskkonnas.

3.2. Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada 123.ee internetikeskkonnas ainult ühte kontot.

3.3. Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud 123.ee internetikeskkonnas.

3.4. Kasutaja kohustub käituma 123.ee internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

3.5. Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama 123.ee internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.

3.6. Kasutaja kohustub kasutama 123.ee internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.

3.7. Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta 123.ee internetikeskkonnas.

3.8. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama 123.ee OÜ-le kõikidest probleemidest 123.ee internetikeskkonna kasutamisel.

3.9. Kasutaja on kohustatud informeerima 123.ee OÜ-t asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.

3.10. Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, 123.ee OÜ mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid 123.ee internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest 123.ee internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.

4. Poolte vastutus

4.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.

5. Privaatsus

5.1. Kasutaja annab oma nõusoleku 123.ee OÜ– le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.

5.2. Kasutajal on alati võimalus loobuda 123.ee OÜ poolt edastatud teadete saamisest.

5.3. 123.ee OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

6. Teated

6.1. 123.ee OÜ edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.

7. Vaidluste lahendamine

7.1. 123.ee OÜ ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.

7.2. Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.

8. Tõlgendamine

8.1. Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.

9. Lepingu rikkumine

9.1. Lepingu rikkumine on:

9.1.1. 123.ee internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma 123.ee OÜ nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.

9.1.2. ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);

9.1.3. oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma 123.ee OÜ eelneva nõusolekuta;

9.1.4. prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta sõnumite saatmine (sh masspostitus);

9.1.5. arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada 123.ee internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;

9.1.6. tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;

9.1.7. 123.ee internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;

9.1.8. kõik muu tegevused, mis kahjustavad 123.ee internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad 123.ee internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad 123.ee OÜ teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.

9.2. Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama 123.ee OÜ-le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.

9.3. 123.ee internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma 123.ee OÜ-le ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.

9.4. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib 123.ee OÜ nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.

10. Muud tingimused

10.1. Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see 123.ee OÜ poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.

10.2. Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.

10.3. Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.

10.4. Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või 123.ee OÜ poolt vastavasisulise nõude esitamisest.

10.5. Juhul kui 123.ee internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud 123.ee OÜ teenust täielikult või osaliselt, annab 123.ee kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates 123.ee internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.

10.6. Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine 123.ee OÜ poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega 123.ee OÜ-le. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui 123.ee OÜ otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. 123.ee OÜ jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.

10.7. Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.

11. Teenuste hind ja nende eest tasumine

123.ee teenuste hinnad on märgitud teenuse juurde.  Kõik veebipoe teenuste hinnad on eurodes.

Teave teenuse kohta on esitatud 123.ee-s vahetult teenuse juures ning lingil https://123.ee/kuidas-kuulutuda/.

11.1. Registreerumine on tasuta. 123.ee OÜ jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.

11.2. Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel 123.ee OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta 123.ee OÜ mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.

11.3. 123.ee OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, 123.ee OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

11.4. Makse sooritamise probleemide puhul võtke ühendust 123.ee klienditoega.

11.5. Lepingu rikkumise korral jätab 123.ee OÜ endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.

12. Teenuse vormistamine

Kuulutuse võimendamiseks tuleb vajutada kuulutuse peale ning seejärel “Võimenda”. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

  • Eesti pangamaksed: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele, Pocopay

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

13.  Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

13.1. Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

13.2. 123.ee OÜ omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.

14. Teenuse lõpetamine ja konto sulgemine

14.1. 123.ee ei tagasta kasutajale teenuse eest tasutud summat (va juhul kui teenust ei olnud võimalik osutada tehnilise rikke tõttu süsteemi poolt).

14.2. Kasutaja saab konto sulgeda saates vabas vormis avalduse e-posti aadressile abi@123.ee. 

15. Tarne

15.1. 123.ee ei paku tarnet veebilehel kasutajate poolt müüdavatele kuulutustele. 

15.2. Tarneviis ning selle eest tasumine lepitakse vajadusel müüja ja ostja vahel kokku ning 123.ee selle eest ei vastuta.

Küpsised

Hoolime teie andmetest ja kasutame küpsiseid ainult teie kasutuskogemuse parandamiseks. Jätkates nõustute meie küpsiste kasutamise poliitikaga. Lisateave.